Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
 • Προστασία ως προς την απόλυση
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επί απολύσεως στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχαιότης, η οικογενειακή και η οικονομική κατάσταση των μισθωτών, διατηρουμένων στην εργασία των εχόντων μείζονα οικογενειακά βάρη.
 • Πρόωρη συνταξιοδότηση
  Τα μέτρα που αφορούσαν τις μητέρες υπαλλήλους που έχουν τρία παιδιά και άνω και 20ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, άλλαξαν. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις ιστοσελίδες http://www.alfavita.gr/artro.php?id=5717
 • Διορισμοί - προσλήψεις
  Τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση σε εργασία ειδικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και πολυτέκνων. Αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων (σε ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων).
  Στους διαγωνισμούς για πλήρωση θέσεων δημοσείων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, Τραπεζών, ΟΤΑ κλπ. διορίζονται σε ποσοστό επί των προσλήψεων πολύτεκνοι, 3-τεκνοι ή τέκνα τους.
  Oι διορισμοί αφορούν ένα τέκνο ανά οικογένεια, άπαξ (όχι κατ΄ανάγκη το πρώτο τέκνο, αρκεί τα υπόλοιπα τέκνα να δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του διορισμού).Ο νόμος Ν.2643/98 προβλέπει πρόσληψη ποσοστού πολυτέκνων-τριτέκνων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Μεταθέσεις
  Πολύτεκνοι ή τέκνα τους δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετούνται στον τόπο συμφερόντων του, εφόσον ο Νόμος επιτρέπει και δεν μετατίθενται παρά μόνον με αίτησή τους. Πλήθος αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων (π.χ. ΣτΕ 906/82, 88185, 2636/86 – ΔΕΑ 1059/86 που στηρίζονται στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 1910/44) αναφέρονται γενικά περί του αμετάθετου των Πολυτέκνων και των τέκνων τους. Δείτε σχετικό δημοσίευμα
 • Πολυθεσία
  Σε πολυτέκνους επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η κατοχή δεύτερης υπαλληλικής θέσης ή απασχόλησης με περιορισμό των ακαθαρίστων αποδοχών τους μέχρι ορίου που καθορίζεται από το Νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου