Επιδόματα ΟΓΑ για τρίτεκνους

Από τον ΟΓΑ χορηγούνται τα εξής επιδόματα στους τρίτεκνους:

Εφάπαξ παροχή 2000 € Ν. 3454/07-04-06
Επίδομα τρίτου παιδιού.
Πολυτεκνικό επίδομα.
Πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια.
Ισόβια σύνταξη.


Πιο αναλυτικά:

Κλάδος οικογενειακών επιδομάτων

Γενικά
Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:
A. Επίδομα τρίτου παιδιού (παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3918/2011, άρθρο 39 του ν. 2459/1997).
Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί.
Ποσό 177 € μηνιαίως από 2-3-2011.
Προϋποθέσεις
Η μητέρα να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα της να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Έναρξη καταβολής
Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από τη 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού. Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, καταβάλλεται αναδρομικά για έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Διακοπή καταβολής
Η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται: - Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του. - Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια του επιδοτούμενου παιδιού.
Β. Πολυτεκνικό επίδομα (παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3918/2011, άρθρο 39 του ν. 2459/1997).
Χορηγείται:
- Στην μητέρα με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά.
- Στον γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα-πατέρα) που έχει τρία παιδιά, και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος προς διατροφή αυτών.
- Στον ανάπηρο γονέα (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.
- Στον πατέρα με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά από διαφορετικούς γάμους εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
- Στα απορφανισθέντα παιδιά ( θάνατος και των δύο γονέων), εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.
Ποσό 44 € μηνιαίως για κάθε παιδί από 2-3-2011.
Προϋποθέσεις
-Να υπάρχει ένα τουλάχιστον άγαμο παιδί ηλικίας μέχρι και 23 ετών ή 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένη τριτοβάθμια σχολή πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
- Ο δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Έναρξη καταβολής
Το επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο γονέας θα αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου. Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά για έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Διακοπή καταβολής
Η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται:
- Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο ή το 25ο έτος της ηλικίας του.
- Από την 1η του επομένου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.
Γ. Εφάπαξ παροχή 2000 € (παρ. 1 του άρθρου 1 και άρθρο 4 του ν. του ν. 3454/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3918/2011).
Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί και για κάθε παιδί μετά το τρίτο.
Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή υπαίτιας εγκατάλειψης των παιδιών από τη μητέρα και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησής της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.
Προϋποθέσεις
Η δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Δ. Επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες (παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 42 του ν. 3918/2011).
Χορηγείται:
- Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 23 ετών.
- Στον πατέρα που έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Ποσό 44 € μηνιαίως για κάθε παιδί από 1-1-2011.
Έναρξη καταβολής:
Το επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού. Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά για έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Διακοπή καταβολής:
Η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται:
-Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
-Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.
Ε. Ισόβια σύνταξη (παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3918/2011, άρθρο 11 ν. 2819/2000).
Χορηγείται στη μητέρα:
- Η οποία δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο ή το 25ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε ή απεβίωσε.
- Η οποία είχε ή έχει τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή παιδιά, αλλά δεν θεωρείται πολύτεκνη.
Ποσό 102 € μηνιαίως από 2-3-2011.
Προϋποθέσεις
- Η δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα.
Έναρξη καταβολής
Η ισόβια σύνταξη καταβάλλεται στην μητέρα από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εκείνου που διακόπτεται η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος ή αναδρομικά έξι μήνες πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Διακοπή καταβολής
Η καταβολή της ισόβιας σύνταξης διακόπτεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου του θανάτου ή της αφάνειας της δικαιούχου.
Όλα τα ανωτέρω επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται ανά δίμηνο, είναι δε ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή επάγγελμα του δικαιούχου.
Κατηγορίες δικαιούχων προσώπων των ανωτέρω παροχών:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) Ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ( ν.δ 3989/1959, α.ν. 389/1968), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
στ) Ανιθαγενείς (ν. 139/1975),
ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος (άρθρο 8 π.δ. 61/1999), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
η) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, τα επιδόματα καταβάλλονται στους δικαιούχους για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητες τους (προσφυγική ή άλλη).
Για την καταβολή των επιδομάτων στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων απαιτείται οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Βασικά δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
- Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ( για τα επιδόματα το έντυπο ΟΕ1 και για την ισόβια σύνταξη το έντυπο ΟΕ3).
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
- Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, στην περίπτωση που χορηγείται πολυτεκνικό επίδομα, στο ειδικό έντυπο για τον ΟΓΑ.
Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ατελώς από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, μέσω των οικείων Συλλόγων Πολυτέκνων.
- Στην περίπτωση που η πολύτεκνη μητέρα ή ο πολύτεκνος πατέρας είναι υπήκοοι ενός εκ των κρατών -μελών της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νόμιμα μεταφρασμένο.
- Σε περίπτωση που ο γονέας είναι ανάπηρος και έχει αναγνωριστεί πολύτεκνος με τρία παιδιά, πρέπει να υποβληθεί γνωμάτευση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
- Για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του επιδοτούμενου παιδιού.
Δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα του δικαιούχου και για το ότι τα ανήλικα τέκνα του ευρίσκονται στην Ελλάδα.
α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
β) Θεωρημένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή
γ) Θεωρημένα αντίγραφα Ε1 φορολογίας εισοδήματος ή
δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο ή το σύζυγό του κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή την ημερομηνία λήξης αυτού εφ' όσον έληξε ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του ανήλικου τέκνου στο σχολείο.
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετή διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
Επιπλέον εκτός των ανωτέρω, για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων απαιτούνται:
- Πολίτες κρατών-Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε.
- Πολίτες χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.
- Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες: Ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής αλλοδαπού.
- Αλλοδαποί στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.
- Ομογενείς - αλλοδαποί: Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
- Πολίτες άλλων κρατών (εκτός Ε.Ε.): Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένει η οικογένεια, από τον οποίο διαβιβάζονται στη συνέχεια στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ.
Όργανο χορήγησης των επιδομάτων
Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων είναι ο Προϊστάμενος του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α. ή του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος.
Ένδικα μέσα
Κατά της πράξης του ως άνω αρμόδιου για τη χορήγηση των παροχών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον Επιτροπής που εδρεύει στη Διοίκηση του ΟΓΑ μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης.

Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 31Α΄ / 2-3-2011)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αρθρο 42
Οικογένειες με τρία τέκνα
1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται για το παιδί αυτό μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των είκοσι τριών ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1.1.2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Η καταβολή του επιδόματος που προβλέπεται με την παρούσα διάταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους, εφόσον αυτοί έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
3. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α`), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: "και ο δικαιούχος έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
4. Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α`), στο τέλος προστίθενται εδάφια ως εξής: "Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α`), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: ",εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος".
6. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α`) προστίθενται εδάφια ως εξής: "Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
7. Το ύψος των επιδομάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αρθρο 43
Πολύτεκνες οικογένειες 1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι είκοσι τριών(23) ή είκοσι πέντε (25) ετών ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται στην παρ. 1 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α`), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
2. Η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής
"Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α`), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους. Για τη χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για την οικογενειακή της κατάσταση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
3. Στις Πολύτεκνες οικογένειες, από 1.1.2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το επίδομα παιδιούπολύτεκνης οικογένειας της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990.
4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α`), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: ", εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
5. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α`) τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: ", εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
6. Το ύψος των επιδομάτων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απόφαση Π1α/Γ.Π. οικ. 50012/ 5-5-2011 (ΦΕΚ 953/Β/24-05-2011)
Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων καθώς και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων τους για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 299/2000 (ΦΕΚ 240 τ.Α) όμοιο.
3. Το άρθρο 63 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄) όπως ισχύει.
7. Τα άρθρα 42 και 43 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31).
8. Την αριθ. Γ1α 440/7?2?1991 (ΦΕΚ 90 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9. Την αριθ. Π3δ/οικ. 1078/19?3?1997 ( ΦΕΚ 241 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
10. Την αριθ. Π1α/Γ.Π. οικ.60227/19?5?2006 (ΦΕΚ 645 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο για την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει σήμερα ως εξής:
Άρθρο 1
Όργανο ελέγχου των δικαιολογητικών Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση τόσο της ύπαρξης δεκαετούς μόνιμης και συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων, όσο και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων αυτών, είναι ο ΟΓΑ.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά διαπίστωσης μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα και εύρεσης των ανήλικων τέκνων αυτών στην Ελλάδα
1. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα και εύρεσης των ανήλικων τέκνων αυτών στην Ελλάδα για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
β) Θεωρημένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή
γ) Θεωρημένα αντίγραφα Ε1 φορολογίας εισοδήματος ή
δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο ή το σύζυγο του κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή την ημερομηνία λήξης αυτού εφ' όσον έληξε ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του ανήλικου τέκνου στο σχολείο ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
2. Επιπλέον με τα ανωτέρω, και προκειμένου για δικαιούχους:
Α) Πολίτες κρατών?Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στους πολίτες της Ε.Ε. μετά από πενταετή συνεχή νόμιμη διαμονή στο έδαφος του κράτους υποδοχής.
Β) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.
Γ) Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού», η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για όσο χρόνο εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή των κατά τόπον αρμοδίων Διευθύνσεων Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δ) Αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, οι Αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας», το οποίο ισχύει για δύο έτη και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασής του.
Ε) Ομογενείς-αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα χορηγείται τίτλος διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή του στη χώρα. Ως τίτλοι διαμονής είναι το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
ΣΤ) Πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Ζ) Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα στοιχεία των προηγουμένων εδαφίων παρέχονται από τις αρχές της Χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα γεγονότα τα οποία θα βεβαιώνονται από αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος. Τα αλλοδαπά έγγραφα θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
3. Επιτρέπεται από τον δικαιούχο η προσκόμιση συνδυαστικά των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκειμένου να αποδείξει την μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα και ότι τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Άρθρο 3
Όργανα αναγνώρισης δικαιώματος Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος των οικογενειακών επιδομάτων, τον προσδιορισμό του ποσού αυτών και του χρόνου έναρξης και λήξης του δικαιώματος καθώς και για την ανάκληση, αναστολή, διακοπή και επαναχορήγηση κάθε παροχής, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΟΓΑ. Διατηρούνται σε ισχύ υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τα επιμέρους θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά δια της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 31Α΄ / 2-3-2011)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αρθρο 42
Οικογένειες με τρία τέκνα
1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται για το παιδί αυτό μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των είκοσι τριών ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1.1.2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Η καταβολή του επιδόματος που προβλέπεται με την παρούσα διάταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους, εφόσον αυτοί έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
3. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α`), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: "και ο δικαιούχος έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
4. Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α`), στο τέλος προστίθενται εδάφια ως εξής: "Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α`), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: ",εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος".
6. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α`) προστίθενται εδάφια ως εξής: "Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
7. Το ύψος των επιδομάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αρθρο 43
Πολύτεκνες οικογένειες 1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι είκοσι τριών(23) ή είκοσι πέντε (25) ετών ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται στην παρ. 1 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α`), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
2. Η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής
"Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α`), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους. Για τη χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για την οικογενειακή της κατάσταση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
3. Στις Πολύτεκνες οικογένειες, από 1.1.2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το επίδομα παιδιούπολύτεκνης οικογένειας της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990.
4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α`), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: ", εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
5. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α`) τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: ", εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
6. Το ύψος των επιδομάτων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απόφαση Π1α/Γ.Π. οικ. 50012/ 5-5-2011 (ΦΕΚ 953/Β/24-05-2011)
Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων καθώς και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων τους για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 299/2000 (ΦΕΚ 240 τ.Α) όμοιο.
3. Το άρθρο 63 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄) όπως ισχύει.
7. Τα άρθρα 42 και 43 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31).
8. Την αριθ. Γ1α 440/7?2?1991 (ΦΕΚ 90 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9. Την αριθ. Π3δ/οικ. 1078/19?3?1997 ( ΦΕΚ 241 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
10. Την αριθ. Π1α/Γ.Π. οικ.60227/19?5?2006 (ΦΕΚ 645 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο για την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει σήμερα ως εξής:
Άρθρο 1
Όργανο ελέγχου των δικαιολογητικών Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση τόσο της ύπαρξης δεκαετούς μόνιμης και συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων, όσο και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων αυτών, είναι ο ΟΓΑ.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά διαπίστωσης μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα και εύρεσης των ανήλικων τέκνων αυτών στην Ελλάδα
1. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα και εύρεσης των ανήλικων τέκνων αυτών στην Ελλάδα για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
β) Θεωρημένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή
γ) Θεωρημένα αντίγραφα Ε1 φορολογίας εισοδήματος ή
δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο ή το σύζυγο του κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή την ημερομηνία λήξης αυτού εφ' όσον έληξε ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του ανήλικου τέκνου στο σχολείο ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
2. Επιπλέον με τα ανωτέρω, και προκειμένου για δικαιούχους:
Α) Πολίτες κρατών?Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στους πολίτες της Ε.Ε. μετά από πενταετή συνεχή νόμιμη διαμονή στο έδαφος του κράτους υποδοχής.
Β) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.
Γ) Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού», η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για όσο χρόνο εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή των κατά τόπον αρμοδίων Διευθύνσεων Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δ) Αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, οι Αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας», το οποίο ισχύει για δύο έτη και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασής του.
Ε) Ομογενείς-αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα χορηγείται τίτλος διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή του στη χώρα. Ως τίτλοι διαμονής είναι το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
ΣΤ) Πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Ζ) Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα στοιχεία των προηγουμένων εδαφίων παρέχονται από τις αρχές της Χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα γεγονότα τα οποία θα βεβαιώνονται από αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος. Τα αλλοδαπά έγγραφα θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
3. Επιτρέπεται από τον δικαιούχο η προσκόμιση συνδυαστικά των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκειμένου να αποδείξει την μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα και ότι τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Άρθρο 3
Όργανα αναγνώρισης δικαιώματος Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος των οικογενειακών επιδομάτων, τον προσδιορισμό του ποσού αυτών και του χρόνου έναρξης και λήξης του δικαιώματος καθώς και για την ανάκληση, αναστολή, διακοπή και επαναχορήγηση κάθε παροχής, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΟΓΑ. Διατηρούνται σε ισχύ υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τα επιμέρους θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά δια της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Πολυτεκνικά επιδόματα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2008)

Α. Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος σε τρίτεκνες οικογένειες.
Σας κάνουμε γνωστό, ότι με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του Ν.3631/2008 χορηγείται από 01-01-2008 επίδομα στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών καθώς και στον πατέρα ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
Το ποσό του επιδόματος για κάθε παιδί, είναι ίσο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του τρίτου παιδιού συντρέχουν οι προϋποθέσεις και για χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα από τα δύο.

Το συνολικό ως άνω μηνιαίο επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ελάχιστου συνολικού επιδόματος πολύτεκνου γονέα.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου.
Ι. Δικαιούχοι - προϋποθέσεις
1. Με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου χορηγείται επίδομα στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και διακόπτεται την 1η του επομένου έτους εκείνου, κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
Τα τέκνα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι αυτά που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου.
Το ως άνω επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο τέκνα, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή εγκαταλείψει υπαίτια τα παιδιά του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

3. Το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α) Οι Έλληνες πολίτες.
β) Οι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας.
γ) Οι πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία,
Λιχτενστάιν και Ισλανδία) καθώς και οι Ελβετοί πολίτες.
ε) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ. 3989/1959, Α.Ν.389/1968).
στ) Οι ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975).
ζ) Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).
η) Οι πολίτες άλλων κρατών που είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
ΙΙ. Δικαιολογητικά-διαδικασία χορήγησης

Για τη χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του Δημοτικού Διαμερίσματος ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στο ειδικό έντυπο ΟΕ1, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση, από τα δημοτολόγια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και τέκνων, αν τα τέκνα αυτά βρίσκονται στη ζωή και αν είναι άγαμα.
β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή είναι υπαίτιος για εγκατάλειψη των παιδιών του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, πρέπει να υποβάλλεται, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασής του ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.
Επισημαίνουμε ότι προκειμένου για δικαιούχους που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα ή είναι ανιθαγενείς ή πρόσφυγες, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα εκδίδονται από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι. Σε περίπτωση που αυτό είναι δύσκολο, τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.
Τα πιστοποιητικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αλλοδαπής προέλευσης θα πρέπει να προσκομίζονται νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα (πρωτότυπα και μετάφραση).
Οι παρακάτω κατηγορίες προσώπων-δικαιούχων, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει ακόμα να υποβάλλουν κατά περίπτωση:
- Ομογενείς αλλοδαποί: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή του Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού ή της Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού.
- Πολίτες Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής τους στη χώρα.
- Πρόσφυγες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και της «Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού», που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
- Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».
- Πολίτες άλλων Κρατών που είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Οι Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. παρακαλούνται, μόλις παραλάβουν την αίτηση-δήλωση με τα δικαιολογητικά να εξετάζουν αν αυτά πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ανωτέρω παροχής και εφόσον, κατά την εκτίμησή τους, υπάρχουν ελλείψεις να καλούν τον αιτούντα να συμπληρώνει τα ελλείποντα στοιχεία. Επίσης μπορούν να ζητήσουν και αυτεπάγγελτα κάθε πληροφορία ή στοιχείο απαραίτητο για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών από τις δημόσιες, δημοτικές-κοινοτικές ή άλλες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν.
Μετά τις παραπάνω ενέργειες η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον Κλάδο ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων της Διοίκησης του Ο.Γ.Α. ή στο αντίστοιχο Τμήμα του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ο.Γ.Α..
Η καταβολή της παροχής γίνεται μαζί με την καταβολή των Οικογενειακών Επιδομάτων (πολυτεκνικό-τρίτο παιδί-ισόβια σύνταξη - εφ΄ άπαξ παροχή) και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για τα επιδόματα αυτά.
Σημείωση
Εάν ο αιτών δικαιούται παράλληλα με το επίδομα της τρίτεκνης οικογένειας και επίδομα τρίτου παιδιού ή και εφ΄ άπαξ παροχή, υποβάλλεται μόνο μία αίτηση στο ειδικό έντυπο ΟΕ1.
Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση αιτήματος για εφ΄ άπαξ παροχή συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Β. Χορήγηση επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και ισόβιας σύνταξης σε νέες κατηγορίες προσώπων.Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3631/2008 δικαιούχοι επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και ισόβιας σύνταξης είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, στις οποίες έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πολυτέκνου:
α) οι ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς,
β) 1) οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), 2) οι ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν.139/1975, ΦΕΚ 176 Α΄) και 3) οι δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους,
γ) οι πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Γ. Πολυτεκνικό επίδομα σε γονείς με αναπηρία και απορφανισθέντα τέκνα.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 πολύτεκνος θεωρείται και ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)έτος της ηλικίας τους.
2. Για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας συνυπολογίζονται και τα τέκνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (παρ. 2 άρθρο 6, Ν. 3454/2006).
3. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, με τους περιορισμούς της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (επισυνάπτεται η σχετική διάταξη).
Για τη χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και της ισόβιας σύνταξης στις νέες κατηγορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ΟΕ1 ή ΟΕ3 κατά περίπτωση, προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας καθώς και όποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α.ΙΙ. δικαιολογητικά είναι απαραίτητο κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις των αναπήρων γονέων ή τέκνων θα υποβάλλεται επί πλέον και σχετική απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.
Παράρτημα διατάξεων
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.3631/2008 (ΦΕΚ.6 τεύχος Α΄ 29/1/2008)
«Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 6
1. Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου 2008 μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται, για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Εάν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση και του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το ποσό του συνολικού μηνιαίου επιδόματος δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου συνολικού επιδόματος πολύτεκνου γονέα, εκτός αν εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και διακόπτεται την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου.
Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
2. Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.
3. Το επίδομα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄),
2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν.139/1975, ΦΕΚ 176 Α΄) και
3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους,
στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
4. Για τους όρους και τη διαδικασία καταβολής του ως άνω επιδόματος ισχύουν τα οριζόμενα με τις υπ΄ αριθμ. Γ1α 440/07-02-1991 (ΦΕΚ 90 Β΄) και Π3δ/οικ. 1078/19-03-1997 (ΦΕΚ 241 Β΄) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τα άρθρα 2 έως 9 της υπ.΄ αριθμ. Π1α/Γ.Π.οικ. 60227/19-05-2006 (ΦΕΚ 645 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Η παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα επιδόματα και η σύνταξη που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, χορηγούνται στους αναγνωριζόμενους ως πολύτεκνους, κατά την παράγραφο 5 του παρόντος, όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 5 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄).»

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τΑ/07-04-2006)
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»
Άρθρο 6
Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι¬μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε¬ρισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολο¬γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ¬νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια¬κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου».


ΠΗΓΗ: ΟΓΑ